กรุ๊ปคาร์เร้นท์ รถเช่า
smileyyesบริการรถเช่า  เช่ารถ เก๋ง กระบะ รถตู้ บัส รถทัวร์  
ขับเอง พร้อมคนขับ บริการรับส่งที่ บริการเที่ยวไทย ลาว

yes เพียงแสดงเอกสารตัวจริงบัตรประจำตัว,ใบขับขี่ ของท่านเท่านั้น ไม่ใช้บัตรเครดิตก็เช่าได้
คิวอาร์โค้ด กรุ๊ปคาร์เร้นท์

ขั้นตอนในการเช่า,จองรถผ่านโทรศัพท์,ไลน์

1) โทรศัพท์แจ้งความประสงค์ในการเช่ารถ 0910549050 042-240-220, 094-374-5230, 094-512-4554, หรือสนทนาผ่านไลน์ ( LINE ID 0945124554)
2) แจ้งประเภท,รถจำนวนผู้โดยสารหรือขนาดรถที่ต้องการเช่า วัน,เวลา เช่ารถและคืนรถ ฯลฯ
3) ชำระค่าจองรถเช่าขั้นต่ำ 500 บาท (เงินจองรถเช่าถือเป็นค่าเช่ารถที่ชำนะล่วงหน้า) 
4) เมื่อถึงกำหนดนัดพนักงานส่งรถให้ตามนัดหมาย,ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือในวันรับรถ


ขั้นตอนในการจองรถเช่าผ่านเว็บไซต์ " กรุ๊ปคาร์เร้นท์ "

1) เลือกประเภทและรุ่นรถที่ต้องการเช่าจากเว็บไซต์  www.groupcarrent.com ดังนี้  
1.1 เลือกประเภทรถ / Type of Car 
1.2 เลือกรถที่ต้องการเช่า / Select a Car , เช่ารถ.., คลิกดูรถ...
1.3 เลือกรถที่ต้องการเช่า / Select Car , เช่า/Rent
1.4  ยืนยันการเช่า / Confirm Rent โดยการบันทึกข้อมูลเช่ารถอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ จึงคลิก  ส่งข้อมูล/send (คลิกดูรถที่รูปรถจริงจะมีรูปรถโชว์ทั้งภายนอกและภายในดู  คิวเช่ารถจะแสดงในปฏิทิน “ วันที่ถูกจอง Dates are booked” )
2) กรุ๊ปคาร์เรนท์จะตรวจสอบข้อมูลการเช่าแล้วจึงแจ้งกลับผ่านโทรศัพท์หรือไลน์ 
3) ชำระค่าจองรถเช่าขั้นต่ำ 500 บาท (เงินจองรถเช่าถือเป็นค่าเช่ารรถที่ชำระล่วงหน้า) โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 018-1-16647-9 เท่านั้น (ใช้บัญชีเดียว)
4) เมื่อถึงกำหนดนัดพนักงานส่งรถให้ตามนัดหมาย,ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือในวันรับรถ
 
laughคิวจองรถเช่าจะมีผล เมื่อชำระเงินค่าจองรถ (เป็นค่าเช่าที่จ่ายล่วงหน้า) และได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น
ค่าค้ำประกันความเสียหายจากการเช่ารถ(คืนเต็มจำนวนหากไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น)
เช่ารถแบบไม่ต้องชำระค่า (Excess, Deductible) ชำระเพิ่ม 300 บาท/วัน ในกรณีที่รถมีรอยหรือมีความเสียหายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกไม่ต้องชำระค่าเสียหายเพิ่มเติมอีก      ทั้งนี้ไม่รวมล้อ,ยางรถหรืออุปกรณ์และถูกโจรกรรม
น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการเช่ารถผู้เช่าต้องชำระเอง เมื่อส่งคืนรถเช่าหากน้ำมันรถบกพร่องผู้เช่าต้องชำระเป็นเงินเพิ่มขีดละ 100-500 บาท แล้วแต่รุ่นรถ
หากจำเป็นต้องให้บริการนอกสถานที่ผู้ให้เช่าจะประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป


 
การคิดเวลาในการเช่ารถยนต์
เช่ารถคิดครั้งละ 1 วันขึ้นไป  หากเช่าหลายวัน นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน เริ่มนับวันเช่าตั้งแต่เวลาที่เริ่มเช่า  , คืนรถช้ากว่ากำหนด(ต้องแจ้งล่วงหน้า) ได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง หากเกินคิดเพิ่มครึ่งวันหรือเต็มวัน แล้วแต่กรณี

คุณสมบัติของผู้เช่ารถยนต์
1) ผู้เช่ารถยนต์เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติที่มีเอกสารยืนยันตัวตน และได้รับการรับรองจากราชการของประเทศไทยแล้ว
2) มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และต้องแสดงหลักฐานใบขับขี่ในประเทศไทยหรือใบขับขี่สากลตัวจริงได้
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการเช่ารถ
1)  สำหรับบุคคลธรรมดา
-   ผู้เช่ารถชาวต่างชาติ ต้องแสดงหลักฐานหนังสือเดินทาง,พาสปอร์ต ,ใบขับขี่นานาชาติ (ไม่หมดอายุ)
-   ผู้เช่ารถคนไทย ต้องแสดงหลักฐานบัตรประชาชน , ใบขับขี่ หรือหลักฐานอื่นที่สามารถแทนได้ (ไม่หมดอายุ)
-   ผู้ค้ำประกัน หรือผู้โดยสาร  ต้องแสดงหลักฐานบัตรประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่สามารถแทนได้ (ไม่หมดอายุ)
2)  สำหรับนิติบุคคลหรือบริษัท
-  หนังสือรับรองบริษัท
-   หนังสือมอบอำนาจให้เช่ารถจากผู้มีอำนาจอนุมัติ พร้อมเอกสารประกอบ
-   ใบอนุญาตขับขี่รถของผู้ขับขี่
 

เงื่อนไขสัญญาเช่ารถ

1.เงื่อนไขนี้ให้รวมถึงเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ใน  www.groupcarrent.com ด้วยทั้งหมด ,ผู้เช่าต้องใช้รถเช่าให้ถูกต้องตาม กฎหมายเท่านั้น                                                     
2. หากท่านสงสัยว่ามีบุคคลแอบอ้างหรืออาจเป็นมิจฉาชีพ  ให้สอบถามตาม 091-054-9050
3.ผู้เช่าต้องใช้รถเช่าตามสถานที่แจ้งเท่านั้น หากจำเป็นต้องใช้รถนอกสถานที่แจ้ง ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบก่อน ผู้ให้เช่าจะคิดค่าเช่าเพิ่มเติมกับผู้เช่าเป็นกรณีไป  หากผู้เช่ารถไม่แจ้ง ผู้ให้เช่าจะคิดปรับค่าเช่าเพิ่มเต็มจำนวน  โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ผู้เช่าทราบก่อนล่วงหน้าก็ได้
4.ในกรณีที่รถเช่า เกิดการสูญหายหรือถูกขโมยหรือเสียหายหรือทำให้ทรัพย์สินบุคคลอื่นเสียหายหรือมีอุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อย หรือสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุประการใดก็ตาม ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบใช้เสียหาย,ค่าขาดรายได้หรือค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยผู้ให้เช่าสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะซ่อม ณ อู่ที่กำหนดให้เท่านั้น                                                       
5.น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการเช่ารถผู้เช่าต้องชำระเอง เมื่อส่งคืนรถเช่าหากน้ำมันรถบกพร่องผู้เช่าต้องชำระเป็นเงินเพิ่มขีดละ 100-500 บาท แล้วแต่รุ่นรถ                                                                                             
6.หากผู้เช่ารถจะคืนรถเช่าก่อนหรือช้ากว่ากำหนด  ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  2 ชั่วโมงก่อนคืนรถหรือครบกำหนด เวลาในสัญญา หากผู้เช่าไม่แจ้งและไม่ได้รับอนุญาตจากเราก่อนแล้วคืนรถช้ากว่ากำหนด ผู้ให้เช่าจะคิดค่าเช่าเพิ่มชั่วโมงละ 200 บาท หรือครึ่งวัน หรือเต็มวัน และหากต้องการเพิ่มวันเช่าต้องติดต่อและได้รับอนุญาตจากเราก่อนเท่านั้น
7.ค่าค้ำประกัน,ค่ามัดจำ,ค่าเช่า หรือเงินอื่น ๆ ลูกค้าจะได้คืนในทันทีที่คืนรถในกรณีที่ไม่เกิดความเสียหายใด ๆ (มีเหตุสงสัยให้ติดต่อ 091-054-9050 ในทันที)                                                                                                                        
8.หากรถที่เช่าประสบอุบัติเหตุถึงขนาดไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ผู้เช่าต้องแจ้งความประสงค์ว่าจะใช้รถต่อไปหรือไม่  โดยผู้ให้เช่าจะจัดรถสำรองที่สามารถจัดให้ได้เพื่อให้ท่านใช้ในการเดินทางต่อไปตามความเหมาะสม  หากรถที่เช่า ยางรั่ว ยาง แตก น้ำมันหมด กระจกร้าวขนาดที่พอขับไปได้ ผู้เช่ารถยนต์ต้องดำเนินการแก้ไขด้วยตนเองหรือชำระค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองเท่านั้น                9.หากมี อุบัติเหตุหรือเกิดเหตุอันเกี่ยวข้องกับรถที่เช่า ผู้เช่าต้องติดต่อเบอร์โทรศัพท์ตามที่ปรากฎหน้าสัญญาเช่ารถ แจ้งข้อมูลที่ เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนในทันทีที่ทำได้ ห้ามผู้เช่าตัดสินใจดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับรถเช่าด้วยตนเอง โดยไม่ได้รับอนุญาตกรุ๊ปคาร์เรนท์
 

พิมพ์ / Print

รถเช่าเลยบ้านเรา จองรถเช่า 094-374-5230     รถเช่าอุดรธานีบ้านเรา โทร 094-374-5230     รถเช่าบ้านเราเชียงราย 0945124554     รถเช่าบ้านเราเชียงคาน เช่ารถ โทร 094-374-5230     รถเช่าบ้านเราหนองบัวลำภู โทร 094-374-5230     รถเช่าบ้านเราหนองคาย โทร 0948745450     รถเช่าบ้านเราสว่างแดนดิน โทร 0942835601     รถเช่าบ้านเราสกลนคร โทร 0942835601     รถเช่าบ้านเราร้อยเอ็ดโทร 094-283-5601     รถเช่าบ้านเราระยอง     รถเช่าบ้านเรารถเช่ามุกดาหาร โทร 094-512-4554     รถเช่าบ้านเรามหาสารคามโทร 094-283-5601     รถเช่าบ้านเราป่าพะยอม     รถเช่าบ้านเราบุรีรัมย์     รถเช่าบ้านเราบึงกาฬ ติดต่อ 094-374-5230     รถเช่าบ้านเรานครพนม โทร 094-275-2803     รถเช่าบ้านเราชุมแพ โทร 094-374-5230     รถเช่าขอนแก่นบ้านเรา โทร 0945124554     รถเช่าZ://ติและชมการใช้บริการของเรา (กรอกข้อมูล)     รถเช่าZ:// ระบบ สำนักงาน     รถเช่าMembership 5 เมืองนครพนม โทร 094-512-4554     รถเช่าMembership 4 เมืองอุดรธานี โทร 094-374-5230     รถเช่าMembership 1 สนามบินอุดรธานี โทร 094-374-5230     รถเช่าMEMBERSHIP     รถเช่า@รถเช่าบ้านเรา(091-054-9050 รับสมัครรถร่วมเช่าที่บ้านเรา)